22.02.2018 – 16.04.2018 // Niels Erik Pedersen – “Meet Alice & a few others”

Niels Erik Pedersen
Foto: Bjarke Ahlstrand

Vi har enkelt værker af Niels Eriks Pedersen til salg i vores webshop.

 

 

 

 

 

© Niels Erik Pedersen
© Niels Erik Pedersen
© Niels Erik Pedersen
© Niels Erik Pedersen

 

 

Om fotografen

(DK)

Niels Erik Pedersen (nephotography.dk) er autodidakt freelance fotograf. For ham, er det en vigtig ventil fra det primære arbejde som projektleder.

Fotografiet har trofast fulgt ham siden starten af 80’erne, hvor han som stor knægt ofte ’lånte’ faderens Leica M2 og sirligt fjernede både film og spor, inden det blev lagt tilbage i tasken.

Som fotograf, er Niels draget af at fortælle om mennesker, både som dybe personlige portrætter og portrætter af mennesker fundet i det urbane miljø. Især gadens svage nærer hans store sympati ligesom ældre mennesker, hvor både øjne, furer og spor tydeligt fortæller historier fra et langt liv.

Gademiljøer i Danmark og ude omkring i verden er en uudtømmelig kilde for ham at gå på opdagelse i. Her indfanges stemninger til fotografier, hvori mennesket for det meste har en central placering.

Niels holder også af at sidde stille – iagttage og beriges af menneskelig diversitet, og lade dette finde vej ud som stemningsfyldte fotografier. Han holder også af at indfange helt enkle udsnit af verdenen omkring os, der iblandt arkitektur og abstrakt. Måske som en naturlig modvægt til alle de andre billeder, der netop drejer sig om mennesker.

Niels har aldrig anset sig selv som en dedikeret landskabsfotograf og det er heller ikke noget han specifikt opsøger, men i det rette lys kan han slet ikke lade være. Gennem årene har han alligevel set antallet af landskabsfotografier vokse betragteligt i hans bagkatalog.

Niels har en stor kærlighed for monokrome udtryk med filmisk afsæt. Udtryk og stemning bliver på den måde lettere for ham at formidle, uden at disse forstyrres af farver.

Netop derfor er monokrome billeder, med mennesker i fokus, et helt naturligt omdrejningspunkt i denne udstilling.

(ENG)

Niels Erik Pedersen (nephotography.dk) is an autodidact freelance photographer. It is an important relief valve from his professional work as a project manager.

The photography has faithfully followed him since the early 80’s, since he as a big lad often “borrowed” his father’s beloved Leica M2 and meticulous removed both film and traces before putting it back into the camera bag.

As a photographer, Niels is drawn to tell about people. Both as deep personal portraits and portraits of people found in the urban environment. Especially the ‘weak souls of the streets’ have his great sympathy. And elderly people, that by their eyes, grooves and furrows are witnesses stories from a long life.

Urban environments in Denmark and around the world us are an inexhaustible source to him for discovery. Here moods are captured into photographs in which humanity in most cases take a central position.

Niels also likes to sit still – observing and let himself be enriched by human diversity, hence letting this turn into evocative photographs. He also adores capturing simplistic images of the world around us, such as architecture and abstract. Perhaps as a natural counterweight to all the other photographs that are about people.

Niels has never considered himself as dedicated landscape photographer, nor is he specifically looking for it. But in the right light he cannot let it pass. Therefore, he has over the years seen landscape photographs grow significantly in his back catalog.

Niels has a great passion for monochrome expressions with cinematic origin. Expression and mood are easier for him to convey without disturbing them by color.

Just monochrome images with people in focus is therefore a natural focal point of this exhibition.

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem